REGULAMIN

§ 1

Przedmiotowy Regulamin jest publiczny, został on opublikowany na stronie internetowej prowadzonej dla House of Beer Kraków, tj. www.houseofbeerkrakow.com, jest on również dostępny do wglądu w wersji drukowanej, w siedzibie HoB. Regulamin udostępniany jest przez obsługę po zgłoszeniu przez daną osobę takowej potrzeby.

§2

Przebywanie w HoB oznacza akceptację zapisów niniejszego Regulaminu w całości.

§3

1. Napoje alkoholowe są sprzedawane i podawane wyłącznie osobom, które ukończyły 18 rok życia.
2. W sytuacji, gdy obsługa poweźmie wątpliwości w kwestii wieku osoby zamawiającej alkohol, może ona zażądać od niej okazania dokumentu tożsamości zawierającego datę urodzenia. Jeśli dana osoba nie okaże dokumentu tożsamości potwierdzającego pełnoletność, obsługa HoB odmówi sprzedania napojów alkoholowych takowej osobie.

§4

1. HoB czynny jest codziennie od godziny …. do godziny ….
2. Wstęp do HoB jest wolny od opłat, z wyłączeniem wszelkich imprez zamkniętych oraz biletowanych wydarzeń organizowanych w HoB.
3. Rezerwacji stolików można dokonać telefonicznie po numerem telefonu … lub mailowo pod adresem ….., jest ona bezpłatna. Jeżeli rezerwujący nie stawi się o ustalonej wcześniej godzinie rezerwacji, obsługa ma prawo po 15 minutach od w/w godziny rezerwacji, udostępnić zarezerwowany stolik innym gościom.

§5

1. Obsługa HoB może odmówić sprzedaży alkoholu osobie nietrzeźwej.
2.Osoby przebywające w HoB zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu swojemu oraz osób trzecich.
3. Osoby przebywające w HoB są zobowiązane do stosowania się do wskazań obsługi oraz Właściciela HoB.
4. Osobom przebywającym w HoB, w szczególności klientom zabrania się:
a) agresywnego zachowania, w tym zarówno agresji fizycznej jak i słownej wobec innych osób przebywających w HoB, w szczególności obsługi,
b) zachowania, które naruszałoby ogólnie przyjęte normy społeczne,
c) wnoszenie i zażywanie środków odurzających na terenie HoB,
d) wnoszenia do HoB i konsumpcji tamże, własnych napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz jedzenia,
e) niszczenia cudzego mienia, w szczególności elementów wystroju czy umeblowania HoB,
f)przyprowadzanie zwierząt do HoB,
g) akwizycji, reklamy, zbiórek pieniężnych, nie uzgodnionych wcześniej z Właścicielem HoB,
h) wnoszenia, posiadania, używania ostrych narzędzi i innych przedmiotów, które biorąc pod uwagę ich właściwości, mogą zagrażać bezpieczeństwu innych osób przebywających w HoB.
i) wykonywania zdjęć lub nagrywania materiału video bez uzgodnienia wcześniej tego faktu z Właścicielem HoB.
j) wychodzenia na zewnątrz z pubu HoB z produktami zakupionymi w pubie, w szczególności z zakupionymi napojami alkoholowymi. Zakaz ten dotyczy również sytuacji opuszczenia HoB w celu zapalenia papierosa.

§6

1. Z HoB wyproszone mogą zostać osoby:
a) naruszające zasady niniejszego Regulaminu,
b) znajdujące się pod wpływem środków odurzających,
c) nietrzeźwe w znacznym stopniu,
2. Osoby, które mimo otrzymanego nakazu opuszczenia lokalu będą próbowały w nim pozostać, będą wypraszane przez ochronę lub obsługę, jeśli zaś sytuacja będzie tego wymagała, w/w osoba przekazana zostanie odpowiednim władzom (Straż Miejska, Policja).
3. W przypadku gdy dana osoba zostanie kilkukrotnie wyproszona z HoB (na podstawie §6 pkt 1), obsługa lub właściciel może orzec wobec niej zakaz wstępu do HoB, o którym to zakazie obsługa lub właściciel informują daną osobę przy pierwszej próbie wejścia do HoB. Zakaz wstępu do HoB obowiązuje do jego odwołania przez właściciela.

§7

1.HoB może fotografować bądź utrwalać w formie video wybrane wydarzenia, które mają miejsce na terenie pubu.
2. Przebywanie w HoB podczas w/w wydarzeń jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na bycie fotografowanym bądź nagrywanym.
3. Materiał zdjęciowy czy też filmowy zarejestrowany zgodnie z § 7 pkt 1-2 Regulaminu, będzie wykorzystywany do celów promocyjnych HoB. Aby uzyskać informację na temat wszystkich miejsc publikacji danego materiału, należy kontaktować się z Właścicielem.

§8

1.Właściciel ani obsługa HoB nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione przez osoby przebywające w HoB.
2. Każde zachowanie, co do którego właściciel bądź obsługa poweźmie podejrzenie, iż wyczerpuje ono znamiona wykroczenia bądź przestępstwa, będzie zgłaszane odpowiednim służbom.
3. Właściciel ani Obsługa HoB nie ponoszą odpowiedzialności karnej, wykroczeniowej za zachowanie osób przebywających w HoB oraz na terenie bezpośrednio przylegającym do HoB, w szczególności osoby te nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie formy zachowania polegające na zakłócaniu porządku publicznego, czy też ciszy nocnej. W takowych sytuacjach właściciel wraz z obsługą HoB, stosownie do swojej wiedzy, wskażą odpowiednim służbom osoby dopuszczające się opisanego wyżej zachowania.
4. HoB nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na mieniu lub na osobie w HoB oraz na terenie przyległym do HoB.
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu, Właściciel HoB może domagać się od osób, które się tego dopuściły, odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogólnych.

§9

1.Spory w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Właściciel.
2.Skargi i wnioski będą rozpatrywane jedynie, po przedłożeniu ich w formie pisemnej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 września 2015 r.

Właściciel