Regulamin platformy houseofbeerkrakow.com/sklep/
Niniejszy regulamin platformy houseofbeerkrakow.com/sklep/ ma zastosowanie do stosunków pomiędzy House of Beer Aldona Sienkiewicz z siedzibą ul. św. Tomasza 35, 31-027 Kraków, NIP: 8681819891, [dalej: sklep], której przysługują prawa do Platformy, a Klientami.

 1. Definicje regulaminu

Oferta: produkty i usługi oferowane przez sklep, które mogą być zamówione przez Klienta za pośrednictwem platformy

Platforma: strony internetowe, aplikacje, narzędzia i inne urządzenia Serwisu houseofbeerkrakow.com/sklep/ oraz jego jednostek powiązanych i partnerów handlowych.

Zamówienie: oświadczenie woli składane Klienta za pośrednictwem sklepu, a konkretniej Platformy na wybrany przez niego Produkt, skutkujące zrealizowaniem zamówienia.

Klient: Osoba fizyczna lub prawna składająca Zamówienie w portalu

Umowa: stosunek prawny zawarty pomiędzy Klientem a sklepem na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy.

Usługi: Czynności oferowane Klientowi przez sklep za pośrednictwem Platformy tj. realizacja zakupów poprzez platformę.

Systemy Płatności Online: First Data Polska S.A. jest krajową instytucją płatniczą w rozumieniu art. 2 pkt 16 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru Krajowych Instytucji Płatniczych prowadzonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego pod numerem
IP8/2013. First Data Polska S.A. (właściciel znaku towarowego Polcard), Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000061293, kapitał zakładowy: 120 150 500 zł, kapitał wpłacony: 120 150 500 zł, NIP: 526-02-10-429.

 1. Dane podmiotu
  Dane teleadresowe podmiotu działającego pod nazwą House of Beer Aldona Sienkiewicz z siedzibą przy ul. Św. Tomasza 35, 31-027 Kraków.

  Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin usług dla Klientów ma zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez sklep, za które to ponosi on pełną odpowiedzialność. Sklep informuje, iż korzystanie z Platformy przez Klientów jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się podstawie niniejszych OWU, pełniących również rolę Regulaminu w rozumieniu 8 u.ś.u.e. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady świadczenia Usług oferowanych na Platformie, ich zakres oraz zasady korzystania z nich. Sklep nie odpowiada natomiast za prawidłowe wykonanie Umowy, nie jest bowiem jej stroną.
 3. Usługi świadczone przez sklep na rzecz Klientów, a wchodzące w zakres
  niniejszego Regulaminu mają, w stosunku do nich charakter płatny.
 4. Sklep nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.

  Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną
 5. Rozpoczęcie świadczenia Usług przez sklep, następuje z chwilą zrealizowania zamówienia przez Klienta z Platformy, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszego regulaminu. Świadczenie Usług przez sklep na rzecz Klienta nie jest ograniczone w czasie.
 6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Klienta na skutek działania siły wyższej.
 7. Korzystanie przez Klientów z Usług jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internet komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w przeglądarkę internetową
 1. Korzystanie przez Klientów z Usług świadczonych przez sklep jest również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet w wersji mobilnej. Warunkiem niezbędnym jest jednak dostęp jednego z urządzeń wymienionych w zd. poprzednim do sieci Internet oraz wyposażenie go w przeglądarkę internetową.
 2. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:
 • danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Platformy;
 • informacji naruszających jakiekolwiek dobra sklepu lub osób trzecich;
 • innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc.
 1. Korzystając z Platformy Konsumenci mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.
 2. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klientów Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający
  uzasadnione interesy sklepu. W szczególności Klient nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić sklep na jakąkolwiek szkodę majątkową.
 3. Zabronione jest pobieranie przez Klientów zawartości baz danych udostępnionych na Platformie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 4. Sklep zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne na Platformie są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Platformie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

  Transakcja w Platformie
 5. Transakcja zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy.
 6. Transakcja może być prawidłowo wykonana przez sklep wyłącznie pod warunkiem podania przez Klienta prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieścisłości w danych, w
  szczególności dotyczących płatności, które zostały przekazane lub wymienione dla sklepu
 7. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Klient może kontaktować się bezpośrednio ze sklepem za pomocą danych kontaktowych podanych w Platformie oraz potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w ust. 1. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta,
  Klient winien być dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej sklepu zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.
 8. Jeżeli Klient zdecyduje się na realizację Transakcji poprzez dostarczenie mu zamówionych produktów, winien on być obecny pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy w celu jego odbioru.

  Płatność
 9. W momencie zrealizowania zamówienia zgodnie z postanowieniami art. 6.1 niniejszych Ogólnych warunków świadczenia usług na rzecz Klientów, po stronie Klienta powstaje obowiązek płatności na rzecz sklepu ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu
  cena stanowi całkowitą cenę jaką Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy. Obciążenie Zamawiającego dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody. Klient jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty na Platformie podczas składania Zamówienia i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia, tj. przed kliknięciem przycisku „Zamawiam”
 1. Zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu uzyskania przez sklep informacji o odstąpieniu od zawartej transakcji.

  Rozpatrywanie Reklamacji
 2. Reklamacje Klientów dotyczące Zamówienia lub realizacji transakcji winny być składane bezpośrednio do sklepu z wykorzystaniem jego danych kontaktowych wymienionych w Platformie.
 3. W przypadku reklamacji Klienta dotyczącej Zamówienia, reklamacja winna być przekazana Działowi Obsługi Klienta sklepu za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres biuro@houseofbeerkrakow.com. Po otrzymaniu przez sklep reklamacji zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Sklep potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Klienta na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.

  Rozstrzyganie sporów
 4. Do wykonywania Usług świadczonych przez sklep na rzecz Klientów, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach Klienta (Dz.U. 2014 poz. 827), 2.
  Wszelkie spory pomiędzy sklepem, a Klientem odnoszące się do realizacji Usług przez sklep będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.
 5. Zgody marketingowe oraz dane osobowe
  Sklep przetwarza oraz przechowuje dane osobowe Klienta. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, w tym możliwość ich poprawiania/zmiany/usunięcia uregulowane zostało szczegółowo w Polityce Prywatności.
 6. Sprzedaż detaliczna alkoholu
  Alkohol sprzedajemy jedynie osobom pełnoletnim, za okazaniem dowodu osobistego przy odbiorze osobistym a w przypadku dostawy, kurierowi.